XHTML - EXtensible HyperText Markup Language
זו שפת תגיות המומלצת על פי תקן הw3c העולמי , היא כמעט זהה לחלוטין לשפת הHTML (גרסא 4.01)רק שהיא נקיה יותר, ומותאמת לכל הדפדפנים.
לכן, אם יש לכם כבר אתר בHTML, מומלץ לשנות אותו לXHTML.
במדריך זה נעבור על כמה מהמאפיינים העיקריים בשפה ונשווה אותה לHTML.

אם אינכם יודעים HTML, עברו על מדריכי הHTML ב"בקלות" לפני שאתם מתחילים.