JavaScript נבנתה בכדי להוסיף יכולות אינטרקטיביות שלא קיימות בשימוש רק בHTML וCSS.
השפה JavaScript הינה , כמו ששמה מעיד, שפת סקריפטים והיא מוטמעת ישירות בתוך דף הHTML שלכם כלומר, היא אינה צריכה הידור כמו שפות אחרות.

ולא, JAVA וJavaScript הם שתי שפות שונות לגמרי.

מומלץ לעבור על מדריכי הHTML והCSS לפני מעבר על מדריכי הJavaScript.